سرای تاریخ
سرای تاریخ |مرجعی کامل درباره تاریخ ایران و جهان
 موقعیت شما در سایت : سرای تاریخ » صفحه نخست » مجله الکترونیکی » سایر مطالب » اصطلاحات سیاسی
خبرهای سایت
  •   دسته بندی : سایر مطالب
  •   نویسنده :ابوالفضل فدائی
  •   تاریخ انتشار : 1396/01/22
  •   بازدید :12339 بار
  •   بدون دیدگاه

۱-امپریالیسم :ازکلمه قدیمی امپراتورگرفته شده واین عنوان دولتی است که خارج ازمرزهای خودبازوربه تصرف سرزمینهاوممالک دیگراقدام کندوجهت بهره برداری آنهاراتحت سلطه ببردوباکلمه استعمارپیونددارد.

۲-ملیتاریسم :به معنای ارتش سالاری وبه شکل جنگجویی وسروری ارتش بردولت وتوجه بیش ازحدبه نظامیان وبسیج کشوربرای امورنظامی است .

۳-نازیسم :عنوانی است برای حکومت آلمان دردوره هیتلروگاهی همردیف معنای فاشیسم وعلامت اختصاری حزب ناسیونالیست کارگران آلمان به رهبری هیتلراست .

۴-فاشیسم :این اصطلاح به طورعام کلیه نظامهایی که بقایشان برپایه دیکتاتوری وزوزوکشتاراستواراست وبه معنای خاص نام جنبشی است که درسال ۱۹۲۹به رهبری موسولینی درایتالیاراه افتاد.

۵-فالانژیسم :نام حزب فاشیست اسپانیابود.این حزب راخوزه آنتونیوپریمودوریوراپسردیکتاتوراسپانیا پریمودوریورا در۱۹۳۳۳تاسیس کرد.

۶-لیبرالیسم :ازریشه فرانسوی وبه معنی آزادوزندگی انسان رافقط درهمین دنیامی دانند،آزادی انسان رانامحدودوهیچ نیرویی نمی تواندآن رامقیدسازدومعتقداچیزی بعنوان دین نمی توان سرنوشت بشرراتعین کندویاچیزی را حرام کند.

۷-کمونیسم :ازریسه لاتین کمونیس به معنای اشتراکی است واین عقیده از۱۸۴۰رواج یافت واین اشتراکیت درهمه امورازجمله ثروت …می باشدوازنظرآنان منابع اقتصادی مربوط به جامعه است نه افرادودرمعنای جدیدکنترول دولت برکلیه منابع اقتصادی جامعه است .

۸-سوسیالیسم :سوسیالیسم یاجامعه باوری درزبان فرانسوی به معنای اجتماعی ودرانگلیسی نظارت جامعه بروسایل تولیدواداره آنهابصورت همگانی وبطورخلاصه یعنی برتری جامعه وسودهمگانی برفردگرایی وسودفردی می باشد.

۹-ماتریالیسم :مکتب مادیت واصالت دادن به ماده است وتاریخ آن به یونان باستان برمی گرددومعتقداکه تنهاماده وجودداردوچیزی بنام متافیزیک وروح وخداوفرشتگان وجودندارد.

۱۰-کاپیتالیسم :وسایل تولیدبه کمک سرمایه های شخصی فراهم می شودواموال به مالکیت صاحبان سرمایه باقی می مانددرکاپیتالیسم کارگربه عنوان فرداجیرصاحب سرمایه است وتمام قدرت مالی دردست اشخاص معدودی درجامعه خواهدبود.

۱۱-ناسیونالیسم :اعتقادبه برتری یک ملت وقوم برتمام ملل واقوام دیگرولزوم وفاداری بدون قیدوشرط نسبت به قوم وملت خودومباهات به زبان ونژادخودوملت خودرابرترازسایرملل دانستند،راناسیونالیسم می گویند.

۱۲-انترناسیونالیسم: معتقداست که خیروسعادت بشراقتضامی کند ملت ها بدون درنظرگرفتن تعصب های قومی باهم همکاری داشته باشند.

۱۳-آنارشیسم :این تفکروجودحکومت را عامل بدبختی های مردم می داندوبنارابردشمنی بادولت گذاشته اندوباهرج ومرج نیزمخالف بوده

۱۴-مونارشی :رژیم سلطنتی که درآن پادشاه قوای سه گانه راشخصا دردست داردوبه شکل موروثی یا به زوربه قدرت

می رسدوخودرا بالاترازقانون بداند و همکاری آزادرامدنظردارند.

۱۵-دمکراسی :حکومت مردم برمردم را دمکراسی می گویندودراصطلاح جدیدحکومت مردم که باتوجه به آراءاکثریت مردم ازطریق انتخاب نمایندگان تشکیل گرددرادمکراسی گویند.

۱۶-سکولاریسم :به معنی دنیوی وآنچه مربوط به دنیاست ،آنان به دنیا وامورمادی اصالت می دهندومسایل معنوی ودینی را رد می کنند.این اصطلاح توسط جمعی شکاک ومنکرخدادرانگلیس بوجودآمدوتوسط دلالان وتجاراروپایی ترویج گردید.

۱۷- اومانیسم :انسان مداری ،وانسان جای خداقرارمی گیردوارزش راخودانسان می دانندوجایگاه خداصرفابرطرف کردن دردهای روحی بشرمی دانند.

۱۸-ایده آلیسم :به معنی خیال پرستی ومعتقداکه سیاست بایدتابع آمال یا ایده آل های انسانی گردد.

۱۹-رئالیسم :به معنی واقع گرایی وحقیقت بودن وسعی دروفق دادن خودباحقایق جهان ومحیط وجامعه خودهستند.

۲۰-مدرنیسم :به معنی نوواصطلاحا به معنی نوشدن ابزارمی باشدوسعادت بشررا درعلم می دانندومعتقداعلم بایدجای دین قرارگیردووسایل جدیدراشناخت وذهنیت جدیدراجایگزین روشهای واعتقادات قدیمی کرد.

۲۱-پست مدرنیسم :انسان به فرهنگ وآداب ورسوم وابسته است و رسوم وشیوه خودررانمی تواندبه دیدبرتری بردیگران بپنداردونمی توان گفت کدام برتراست .

۲۲-نیهیلیسم :هیچ انگاری ومکتب فلسفی که منکرهرنوع ارزش اخلاقی ومبلغ شکاکیت مطلق ونفی وجوداست .

۲۳-سوفیسم :اصطلاحابه فلاسفه قبل ازسقراط می گویندکه موردانتقادسقراط و افلاطون بودند،بعدهابه کسانیکه دربحث وگفتگوبامغالطه وزبان بازی برحریف پیروزمی شدندگفته شد.

۲۴- تیرانی :عنوان حکومت ظالمانه ای که قدرت را ازراه غیرقانونی دریونان باستان بدست می گرفت

۲۵-سپتی سیسم :فلسفه شکاکین است ،پیروانش معتقدا انسان راهی برای شناخت حقایق نداردوبایددرهمه امورتوقف کند،حتی علوم ریاضی را بصورت احتمال قبول کند.

۲۶-ماکیاولیسم :مکتب ماکیاولی فیلسوف وسیاستمدارایتالیایی (۱۵۲۷-۱۴۶۹)وعبارت ازتاسیس دولت قوی که تابع کلیسانباشدوطرفداراستبداد وحکومت نامحدود،برای علاج انسان شرورواخلاق ومذهب راتابع سیاست زمامدار می داند و زمامدارخود قانون است که مردم باید از او تبعیت کنند.

۲۷-رادیکالیسم :به کسانیکه درصدداطلاحات اساسی وریشه دارجهت بهبودوضع اقتصادی واجتماعی باشندگفته می شود.

۲۸-دگماتیسم :پذیرش بون چون وچرای موضوعات وتقلیدکورکورانه را می گویند.

۲۹-اپوزیسیون :به معنی مخالف وعبارتنداز اتحادیه هاواحزاب وگروههایی که برای رسیدن به اهداف خودکه مخالف اهداف دارندگان قدرت سیاسی واقتصادی می باشدوخصوصاگروههای که درنظام حکومتی پارلمانی به موجب قانون موجودیت آنهابه رسمیت شناخته شده ولی باحکومت ارتباط نداشته وازدولت حمایت نمی کنند.

۳۰-دیپلماسی :به علم سیاست ونحوه ارتباط با کشورهادیگردیپلماسی گفته می شود.

1-امپریالیسم :ازکلمه قدیمی امپراتورگرفته شده واین عنوان دولتی است که خارج ازمرزهای خودبازوربه تصرف سرزمینهاوممالک دیگراقدام کندوجهت بهره برداری آنهاراتحت سلطه ببردوباکلمه استعمارپیونددارد. 2-ملیتاریسم :به معنای ارتش سالاری وبه شکل جنگجویی وسروری ارتش بردولت وتوجه بیش ازحدبه نظامیان وبسیج کشوربرای امورنظامی است . 3-نازیسم :عنوانی است برای حکومت آلمان دردوره هیتلروگاهی همردیف معنای فاشیسم وعلامت اختصاری حزب ناسیونالیست کارگران آلمان به رهبری هیتلراست . 4-فاشیسم :این اصطلاح به طورعام کلیه نظامهایی که بقایشان برپایه دیکتاتوری وزوزوکشتاراستواراست وبه معنای خاص نام جنبشی است که درسال 1929به رهبری موسولینی درایتالیاراه افتاد. 5-فالانژیسم :نام حزب فاشیست اسپانیابود.این حزب راخوزه آنتونیوپریمودوریوراپسردیکتاتوراسپانیا پریمودوریورا در19333تاسیس کرد. 6-لیبرالیسم :ازریشه فرانسوی وبه معنی آزادوزندگی انسان رافقط درهمین دنیامی دانند،آزادی انسان رانامحدودوهیچ نیرویی نمی تواندآن رامقیدسازدومعتقداچیزی بعنوان دین نمی توان سرنوشت بشرراتعین کندویاچیزی را حرام کند. 7-کمونیسم :ازریسه لاتین کمونیس به معنای اشتراکی است واین عقیده از1840رواج یافت واین اشتراکیت درهمه امورازجمله ثروت ...می باشدوازنظرآنان منابع اقتصادی مربوط به جامعه است نه افرادودرمعنای جدیدکنترول دولت برکلیه منابع اقتصادی جامعه است . 8-سوسیالیسم :سوسیالیسم یاجامعه باوری درزبان فرانسوی به معنای اجتماعی ودرانگلیسی نظارت جامعه بروسایل تولیدواداره آنهابصورت همگانی وبطورخلاصه یعنی برتری جامعه وسودهمگانی برفردگرایی وسودفردی می باشد. 9-ماتریالیسم :مکتب مادیت واصالت دادن به ماده است وتاریخ آن به یونان باستان برمی گرددومعتقداکه تنهاماده وجودداردوچیزی بنام متافیزیک وروح وخداوفرشتگان وجودندارد. 10-کاپیتالیسم :وسایل تولیدبه کمک سرمایه های شخصی فراهم می شودواموال به مالکیت صاحبان سرمایه باقی می مانددرکاپیتالیسم کارگربه عنوان فرداجیرصاحب سرمایه است وتمام قدرت مالی دردست اشخاص معدودی درجامعه خواهدبود. 11-ناسیونالیسم :اعتقادبه برتری یک ملت وقوم برتمام ملل واقوام دیگرولزوم وفاداری بدون قیدوشرط نسبت به قوم وملت خودومباهات به زبان ونژادخودوملت خودرابرترازسایرملل دانستند،راناسیونالیسم می گویند. 12-انترناسیونالیسم: معتقداست که خیروسعادت بشراقتضامی کند ملت ها بدون درنظرگرفتن تعصب های قومی باهم همکاری داشته باشند. 13-آنارشیسم :این تفکروجودحکومت را عامل بدبختی های مردم می داندوبنارابردشمنی بادولت گذاشته اندوباهرج ومرج نیزمخالف بوده 14-مونارشی :رژیم سلطنتی که درآن پادشاه قوای سه گانه راشخصا دردست داردوبه شکل موروثی یا به زوربه قدرت می رسدوخودرا بالاترازقانون بداند و همکاری آزادرامدنظردارند. 15-دمکراسی :حکومت مردم برمردم را دمکراسی می گویندودراصطلاح جدیدحکومت مردم که باتوجه به آراءاکثریت مردم ازطریق انتخاب نمایندگان تشکیل گرددرادمکراسی گویند. 16-سکولاریسم :به معنی دنیوی وآنچه مربوط به دنیاست ،آنان به دنیا وامورمادی اصالت می دهندومسایل معنوی ودینی را رد می کنند.این اصطلاح توسط جمعی شکاک ومنکرخدادرانگلیس بوجودآمدوتوسط دلالان وتجاراروپایی ترویج گردید. 17- اومانیسم :انسان مداری ،وانسان جای خداقرارمی گیردوارزش راخودانسان می دانندوجایگاه خداصرفابرطرف کردن دردهای روحی بشرمی دانند. 18-ایده آلیسم :به معنی خیال پرستی ومعتقداکه سیاست بایدتابع آمال یا ایده آل های انسانی گردد. 19-رئالیسم :به معنی واقع گرایی وحقیقت بودن وسعی دروفق دادن خودباحقایق جهان ومحیط وجامعه خودهستند. 20-مدرنیسم :به معنی نوواصطلاحا به معنی نوشدن ابزارمی باشدوسعادت بشررا درعلم می دانندومعتقداعلم بایدجای دین قرارگیردووسایل جدیدراشناخت وذهنیت جدیدراجایگزین روشهای واعتقادات قدیمی کرد. 21-پست مدرنیسم :انسان به فرهنگ وآداب ورسوم وابسته است و رسوم وشیوه خودررانمی تواندبه دیدبرتری بردیگران بپنداردونمی توان گفت کدام برتراست . 22-نیهیلیسم :هیچ انگاری ومکتب فلسفی که منکرهرنوع ارزش اخلاقی ومبلغ شکاکیت مطلق ونفی وجوداست . 23-سوفیسم :اصطلاحابه فلاسفه قبل ازسقراط می گویندکه موردانتقادسقراط و افلاطون بودند،بعدهابه کسانیکه دربحث وگفتگوبامغالطه وزبان بازی برحریف پیروزمی شدندگفته شد. 24- تیرانی :عنوان حکومت ظالمانه ای که قدرت را ازراه غیرقانونی دریونان…

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید !
0 bigtheme
دریافت مطلب بصورت پی دی اف
راستی!ما یک راه نزدیک برای در کنار شما بودن پیدا کردیم...
ابوالفضل فدائی
مؤسس سرای تاریخ | هرچه درگذشته بیشتر تأمل کنیم، هم خود را بهتر می‌شناسیم و هم جامعه‌مان را؛ زیرا همه پدیده‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی، ریشه درگذشته دارد. با شناخت بیشتر این ریشه‌ها، می‌توانیم ارزیابی درست‌تری از خود داشته باشیم، از کرده‌هایمان خواه فردی، خواه اجتماعی درس بگیریم. می‌توانیم راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات و مسائل اجتماعی ارائه کنیم، نیازهای واقعی‌مان را تشخیص دهیم و در راه سعادت و کامیابی گام برداریم. .

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

تگ ها سرای تاریخ ، سایت تاریخی ، دانلود ، مقالات ، داستان های تاریخی ،تاریخ ، مطالب تاریخی ، زندگینامه ها ، سایت سرای تاریخ ، وب سایت سرای تاریخ ، تاریخ